Skip to main content

Stigende kompleksitet og højt forandringstempo kalder på mere samarbejde, eksekveringskraft og ejerskab fra alle parter. Det stiller ikke mindst særlige krav til dig som leder, hvor din måske vigtigste opgave er at lede og drive de processer, som gør dine medarbejdere og teams i stand til selv at udvikle, samskabe og tage ansvar for nye løsninger. Læs hvorfor og få samtidig 3 konkrete fordele, du kan opnå ved at integrere procesledelse i din ledelsesstil.

Den nye tempofyldte, komplekse og omskiftelige virkelighed udfordrer den klassiske, lineære ledelsesstil, da styring og nøje planlægning ikke længere er den sikre vej til resultater.

Særligt i vidensorganisationer gælder andre spilleregler end for blot 5-10 år siden. Nutidens organisationer har brug for aktivt deltagende medarbejdere for at lykkes med projekter, forandringer og transformationer. Samtidig vil medarbejderne involveres og have en betydningsfuld rolle for at kunne se meningen med det hele.

Præcis derfor har rollen som leder ændret karakter, og din forudsætning for at lykkes i dag afhænger i høj grad af dine færdigheder udi procesledelse.

Du skal lede processen – ikke finde løsningen!

Klassisk ledelse og procesledelse har begge til hensigt at skabe resultater og at komme i mål, men procesledelse har ligeså meget fokus på dét, der opstår i interaktionen og på den læring, man tilegner sig undervejs i processer, projekter og møder.

Helt lavpraktisk sikrer god procesledelse, at medarbejdere og teams samskaber, koordinerer og spiller hinanden gode for i sidste ende at nå frem til nye løsninger, resultater eller innovative tiltag, som alle involverende parter har bidraget til og føler et stort ejerskab over.

Som procesleder eller -facilitator er din fornemste opgave således at være en slags katalysatorer, der skaber og driver processen, som kan få medarbejdere og teams til at udvikle og tage ansvar for de løsninger og handlinger, de finder frem til undervejs. Du skal sørge for, at alle holder snuden i sporet, fastholder fokus og motivationen hele vejen – indtil det ønskede output viser sig.

3 fordele dygtige procesledere kan opnå

Her får du 3 fordele, du kan opnå ved at integrere procesledelse i din ledelsesstil:

  • Du kan fremme nye løsninger på tværs af faglighed og organisatorisk tilhørsforhold – og kan dermed imødekomme den stigende tendens til, at komplekse opgaver ikke længere kan løses af ét team eller af én afdeling, men netop skal løses på kryds og tværs af organisationen.
  • Du kan højne kvaliteten i løsningerne, da et grundprincip i procesledelse er at få så mange perspektiver i spil som overhovedet muligt – jo flere medarbejdere, der bidrager til at samskabe en løsning, jo flere benspænd kan vi komme omkring i først hug – og jo mere implementerbar og bæredygtig bliver løsningen som regel.
  • Du kan booste samarbejdet blandt de deltagende parter, uanset om det er internt eller eksternt. Som procesleder er det dig, der sætter rammerne for det, I skal samarbejde om. Og det er dig, der aktiverer de mindre talende, pauser processen eller speeder den op, hvis du kan mærke, at det vil skabe en bedre dialog og et bedre output. Løsninger, som er skabt i samarbejde, har vi større ejerskab over og større lyst til at handle på.

Med de 3 fordele og ved at drage nytte af greb, metoder og øvelser fra proceslederens værktøjskasse, kan du som leder bane vejen for den lærende organisation.

Kast dig ud i det!

Det er ingen hemmelighed, at det kan være en udfordring af bedrive procesledelse – særligt hvis du har en stærk holdning til løsningen, eller hvis du har stor faglig kompetence på det område, der sættes i spil.

Hvis du ved, at du skaber langt større værdi, når du bidrager til løsningen, kan det være en fordel at hyre en ekstern proceskonsulent i stedet. Er du omvendt parat til at slippe din faglige ekspertkasket, så handler det mest af alt om at komme i gang – om få nogle erfaringer og om at gribe ned i ’værktøjskassen’ med redskaber og metoder til effektiv procesledelse.

Der er mange procesredskaber indenfor feltet såsom rammesætning, procesdesign, spørgeteknikker og dialogøvelser. Kunsten er at prøve dem af og finde frem til dem, der virker bedst for dig.

Ved at gøre dette kan du finde nye rytmer, skabe nye mødeformer, samarbejdsformer mv., så du får banet vejen for øget refleksion, dialog, læring og debat – alt imens du samtidig får reduceret den frustration og modstand, som konstante forandringer ofte og helt naturligt medfører.

Procesledelse – er det overhovedet relevant for mig?

Det er min klare holdning, at procesledelse er relevant – ja, ligefrem afgørende – for langt de fleste ledere. Det gælder for dig, der skal drive et møde, en workshop eller en forandringsproces, hvor flere mennesker skal i dialog med hinanden eller samarbejde på tværs af organisation og for dig, der skal lede større eller mindre grupper af medarbejdere frem mod et fælles mål og nye løsninger.

I mit virke som konsulent oplever jeg tre typer af ledere, som kan høste store fordele af at mestre procesledelse, nemlig:

  • Lederen eller mellemlederen med personaleansvar, som skal sørge for, at medarbejderne finder mening med deres arbejde, at de trives, udvikler sig og hele tiden samarbejder og samskaber i retningen af fælles mål.
  • Teamlederen, som skal skabe motivation, engagement, ejerskab og facilitere processer, der bringer alle på banen, så teamet i fællesskab arbejder mod løsninger og resultater af høj kvalitet.
  • Projektlederen, som kan højne kvaliteten i samarbejdet ved at drage nytte af værktøjer, metoder og greb inden for procesledelsen – som et vigtigt supplement til de mere lineære styringsredskaber (som de fleste projektledere har godt styr på!).

Vil du klædes på som procesleder?

Er du leder med personaleansvar, teamleder, projektleder eller noget helt fjerde, og vil du gerne have fyldt ’værktøjskassen’ med effektive procesredskaber og -metoder – som du kan hive frem, præcis når det giver mening for dig?

Så hop med på min Master Class i Handlingsledelse 22. juni 2021. Det er en intensiv kursusdag med et praksisnært fokus på DIN virkelighed som leder.

Der er få pladser tilbage, så skynd dig hellere lidt.

Se programmet og hør, hvad andre siger om udbyttet.